ข้อกำหนดและเงื่อนไขการจองสิทธิ ORA GOOD CAT PREMIERE DEAL CAMPAIGN

 • ข้อเสนอพิเศษ ORA Good Cat Premiere Deal ระยะเวลาโปรโมชั่น 29 ตุลาคม 2564 เวลา 20:00 น. – 30 พฤศจิกายน 2564 23:59 น.

   

  รายละเอียดแคมเปญ

  - ดอกเบี้ยพิเศษ 1.79% นาน 48 เดือน มูลค่าสูงสุดไม่เกิน 18,000 บาท เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคาร และสถาบันการเงินที่ร่วมรายการกำหนด
  - ฟรี GWM โฮมชาร์จเจอร์พร้อมติดตั้งในระยะสายไฟยาวไม่เกิน 20 เมตร 1 ครั้ง (ไม่รวมแท่นชาร์จ หากต้องการติดตั้งมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และผู้รับการติดตั้งต้องตรวจสอบและเตรียมมิเตอร์ไฟที่สามารถใช้กับโฮมชาร์จเจอร์ด้วยตนเอง) มูลค่าสูงสุดไม่เกิน 60,000 บาท
  - ฟรีประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 เป็นระยะเวลา 1 ปี มูลค่าสูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท จาก บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
  - ฟรีค่าแรงและค่าอะไหล่งานบำรุงรักษาตามระยะทาง 5 ครั้ง ตลอด 5 ปี หรือ 75,000 กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน (GWM Pro Service Inclusive-GPSI) มูลค่าสูงสุดไม่เกิน 10,588 บาท
  - ฟรี 5 ปีเต็ม บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน ( Roadside Assistance ) ตลอด 24 ชั่วโมง มูลค่ารวม 10,000 บาท
  - สิทธิ์ในการเรียกใช้บริการรับและส่งมอบรถยนต์เพื่อเข้ารับบริการบำรุงรักษาตามระยะทาง จำนวน 2 เที่ยว (ไป-กลับ) รวม 4 ครั้ง มูลค่ารวม 3,000 บาท (ฟรีระยะทาง 10 กิโลเมตรแรก/ครั้ง กิโลเมตรต่อไปคิดเป็นราคา 5 บาท/กิโลเมตร)
  - รับ GWM point 15,000 คะแนน เพื่อแลกของสมมนาคุณและบริการต่างๆ บน แอปพลิเคชัน GWM
  - การรับประกันคุณภาพตัวรถ ครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี หรือระยะทาง 150,000 กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน
  - การรับประกันคุณภาพแบตเตอรี EV เป็นระยะเวลา 8 ปี หรือ 180,000 กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน
   

  1. เงื่อนไขการการจองและวางเงินมัดจำเพื่อจองซื้อรถยนต์ เพื่อรับข้อเสนอพิเศษ ORA Good Cat Premiere Deal

  - ผู้ทำธุรกรรมการจองซื้อ/เช่าซื้อ รถยนต์ ORA Good Cat จาก บริษัท เกรท วอลล์ มอเตอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (“เกรท วอลล์ มอเตอร์ (ประเทศไทย)” หรือ “บริษัทฯ”) จะต้องเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติ     ไทย และมีอายุ 20 ปี ขึ้นไป หรือนิติบุคคล ณ วันที่จอง และต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามที่ เกรท วอลล์ มอเตอร์ (ประเทศไทย) กำหนด ในกรณีที่ผู้จองกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน ให้ถือว่าผู้จองสละสิทธิ
  - สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จแล้ว จะต้องทำสัญญาจองซื้อรถยนต์ ORA Good Cat และชำระเงินมัดจำจำนวน 10,000 บาท ภายใน 24 ชั่วโมงนับจากการกดสั่งซื้อตอนนี้ หากไม่ได้ชำระเงินมัดจำในการจองภายในระยะ         เวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิฯ
  - ระยะเวลาการลงทะเบียน และวางเงินมัดจำ เพื่อรับข้อเสนอพิเศษ ORA Good Cat Premiere Deal เริ่มตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 20.00 น. ถึง 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 23:59 น. ผ่านช่องทาง GWM                   Application หรือเว็บไซต์ CO.TH เท่านั้น
  - ผู้จองและวางเงินมัดจำเพื่อจองซื้อรถยนต์ด้วยข้อเสนอ ORA Good Cat Permier Deal จะต้องออกรถและมีการส่งมอบภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 สำหรับ ORA Good Cat 400 Pro และ 400 Tech และ ส่ง           มอบภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 สำหรับรุ่น Ultra 500
  - สิทธิจากข้อเสนอพิเศษ ORA Good Cat Premiere Deal ไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้ และไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  - การเข้าร่วมการรับข้อเสนอพิเศษ ORA Good Cat Premiere Deal นี้ ถือว่าท่านได้ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดแล้ว
   

  2. การยกเลิกการจองโดยผู้จอง
  - หากท่านต้องการยกเลิกการจองและวางเงินมัดจำของท่านภายหลังจากการวางเงินมัดจำแล้ว ท่านสามารถยกเลิกการจองที่ได้รับการยืนยันแล้ว ภายใน 48 ชั่วโมง ผ่าน GWM Application หรือเว็บไซต์ GWM.CO.TH       ของ เกรท วอลล์ มอเตอร์ (ประเทศไทย) เท่านั้น
   - หากเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินในกรณีดังต่อไปนี้เท่านั้น
             - บริษัทฯ ปรับเปลี่ยนราคารถยนต์สูงขึ้น
             - บริษัทฯ ไม่สามารถส่งมอบรถยนต์ให้ผู้จองภายในระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาจองรถยนต์
             - บริษัทฯ ไม่สามารถส่งมอบรถยนต์ที่ถูกต้องตรงตามรายละเอียดที่กำหนดในสัญญาจองรถยนต์
             - บริษัทฯ ไม่สามารถส่งมอบรถยนต์ที่มีรายการอุปกรณ์ตกแต่งที่แถม และ/หรือซื้อ รวมถึงสิทธิประโยชน์อื่นๆ ตามที่กำหนดในสัญญาจองรถยนต์
             - ผู้จองต้องขอสินเชื่อเพื่อการซื้อรถยนต์จากสถาบันการเงิน และผู้จองไม่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อตามที่ขอภายในกำหนดเวลาส่งมอบรถยนต์ซึ่งเหตุดังกล่าวไม่ได้ เกิดจากความผิดของผู้จอง เมื่อได้มีการบอกเลิก                  สัญญาตามที่กล่าวมาข้างต้นผู้รับจองจะคืนเงินหรือทรัพย์สินใดที่รับไว้เป็นค่ามัดจำทั้งหมดของผู้จองภายใน 15 วันนับแต่วันที่มีการบอกเลิกสัญญา อย่างไรก็ดี ผู้จองอาจไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา โดยยินยอม                  ตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรกับบริษัทฯเป็นกรณีอื่นได้
   

  3. การยกเลิกการจองของท่านโดยเกรท วอลล์ มอเตอร์ (ประเทศไทย)

  - หากท่านไม่สามารถจองและชำระเงินมัดจำให้ครบถ้วนและภายในเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าการจองสิทธิของท่านถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ
  - บริษัทฯ อาจจำเป็นต้องยกเลิกการจองของท่านเป็นกรณีพิเศษหากเกิด "เหตุสุดวิสัย" โดยหากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่สามารถชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือการสูญเสียใด     ๆ ที่ท่านได้รับจากการยกเลิกดังกล่าว
  - สำหรับ เหตุสุดวิสัยหมายถึง เหตุการณ์ใด ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าหรือหลีกเลี่ยงแม้มีการเฝ้าระวังอย่างถึงที่สุด อันเป็นเหตุที่ทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถจัดหารถยนต์ให้ท่านได้ เหตุการณ์เหล่านี้รวมถึงแต่ไม่           จำกัดเฉพาะสงคราม ภัยจากสงคราม การก่อการร้าย และผลกระทบหรือภัยที่เกิดจากกิจกรรม การจลาจลดังกล่าว การดำเนินการของรัฐบาลใด ๆ หรือผู้มีอำนาจระดับประเทศ ข้อพิพาทอุตสาหกรรม การปิดกั้น               หายนะจากธรรมชาติหรือนิวเคลียร์ อัคคีภัย หายนะทางเคมีหรือชีวภาพ ภัยอันตรายจากสภาพอากาศ ทะเล น้ำแข็ง และแม่น้ำ และเหตุการณ์ที่คล้ายกันอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา
   

  4. ข้อจำกัดความรับผิด
  - บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในความเสียหาย ความสูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายหรือการชดใช้อื่นใด ในกรณีดังนี้:
      (ก) ที่ซึ่งมีพื้นฐานมาจากข้อมูลที่ท่านได้มอบให้แก่บริษัท ซึ่งบริษัทไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าท่านอาจประสบกับปัญหาหรือความยากลำบากหากบริษัทยกเลิกการจองสิทธิของท่าน หรือ
      (ข) ที่เกี่ยวข้องกับการกล่าวอ้างว่าเกิดการสูญเสียทางการเงิน

   

  5. การปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการจองข้อเสนอพิเศษ ORA Good Cat Premiere Deal
  - เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามที่ บริษัท เกรท วอลล์ มอเตอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด กำหนด ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการจองสิทธิและการวางเงินมัดจำต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้           ทราบล่วงหน้า
   
Powered by MakeWebEasy.com